Eerdere workshops - Bijscholing

Drs. Cateleyne G. Deodatus

Ervaringsgericht werkend psycholoog
erkend Supervisor Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP, erkend Supervisor SBLP
tot 1 januari 2017 geregistreerd GZ psycholoog

Therapie, coaching, reïntegratie, supervisie

Home

Trauma

Reïntegratie therapie

Individuele lichaamsgerichte therapie

Supervisie

Workshops

Systemisch werk

Methodes

Boek

Reacties

Contact

''Van overbelasting naar zelfregulering'

Uit onderzoek blijkt dat als iemand al jong overbelast is geweest of opgroeide in een onveilige of emotioneel ontoereikende omgeving, zijn of haar reacties op prikkels van buitenaf vaker gespannen zijn. Er was dan onvoldoende gelegenheid om rustig de eigen ontwikkeling tot volwassenheid te volgen, en de vaardigheden te ontwikkelen die daarbij horen. Een hiaat in de ontwikkeling van vaardigheden bemoeilijkt voor het kind de daarop volgende periode, waardoor vele situaties, die voor anderen neutraal zijn, als overspoelend worden ervaren.
Bij mensen die op jonge leeftijd te maken hebben gehad met grensoverschrijdende vertrouwensfiguren, blijkt dit bovendien vaak tot verwarring te leiden waardoor het onderscheid tussen liefde en grensoverschrijding niet goed gemaakt kan worden. Dit kan aanleiding geven tot allerlei vormen van hernieuwde pijnlijke ervaringen bij het aangaan van relaties tot ver in de volwassenheid. Al met al is het begrijpelijk dat een heftige gebeurtenis in de volwassenheid dieper ingrijpt als prikkelregulatie van jongs af aan een knelpunt is geweest.
Daarnaast is het wel zo dat vaak over het hoofd wordt gezien dat er eigenlijk altijd ook kwaliteiten ontwikkeld zijn als gevolg van trauma, zoals grote opmerkzaamheid, goed voor jezelf kunnen zorgen, mensenkennis, snelheid, flexibiliteit enzovoort. Deze kwaliteiten worden vaak niet op waarde geschat omdat alle aandacht dan naar de problematiek gaat. Deze kwaliteiten worden in de door ons gekozen vorm traumatherapie juist vaak met succes benut!
In de workshop gaan we erop in hoe prikkels van nature verwerkt worden. Verschillende begrippen uit het traumawerk komen aan de orde en worden toegelicht. De theorie is bondig en overzichtelijk, we zullen deze onderzoeken via ervarings- en lichaamsgerichte structuren en oefeningen. Zo wordt er ingegaan op de kwaliteit en kenmerken van `bronnen`, de functie van grote en kleine verslavingen als vormen van zelfregulering, het verschil tussen primaire en secundaire emoties, de Window of tolerance en verschillende aspecten van dissociatie en fragmentatie als reactie op over-prikkeling, het terugkrijgen van vergeten herinneringen enz.
Ook zal o.a. gewerkt worden met technieken waarin ervaring wordt opgedaan met penduleren (wat een ingang geeft om terugkerende overspoeling te reguleren) of oefeningen waarin de herkenning van eigen grenzen op verschillende manieren aandacht krijgt. We zullen ook werken met het uitnodigen van helende aangeboren lichaamsbewegingen, die vanuit de eigen impuls tot oplossing kunnen leiden (de zgn. onderbroken bewegingen). In ervaringsgerichte en reflectieve oefeningen is er ruimte om reacties stap voor stap hanteerbaar te maken.

Zo werken we vooral aan regulering van de ervaring op een manier die het bevattingsvermogen (containment van de eigen ervaring en energie) niet te boven gaat, en waarmee dit bevattingsvermogen dan kan toenemen. Bij deze 'mindful' benadering gaat het er in de eerste plaats om dat een persoon niet meer overspoeld wordt, maar een betere manier van prikkelverwerking ontwikkelt. En daarmee ook meer gevoel van verbondenheid met zichzelf gaat voelen, evenals innerlijke rust. Daarnaast geeft het handvatten om zorgvuldig met cliënten te werken. Er ontstaat ruimte voor zelfonderzoek en daarmee bewustere zelfregulering. Er wordt steeds samen met de cliënt gekeken wat voor hem of haar vanuit de eigen geschiedenis en kwaliteiten, op dat moment kan helpen om een volgende stap te zetten.

*In de workshop zal ingegaan worden op de theorie.
*Deze zal worden uitgewerkt via ervaringsgerichte oefeningen, waarbij beweging vaak een rol kan spelen.
*Ook zal er geoefend worden met hoe je de gebruikte technieken kunt inzetten.
*Er zullen actieve en stille meditaties worden aangeboden.

De workshop is bedoeld voor mensen die, naast hun therapeutische ervaring en opleiding, enige ervaring hebben met lichaamswerk. Bij onzekerheid hierover wordt van te voren kortgesloten of er voldoende basis is voor deelname.

Accreditatie aangevraagd voor het register Lichaamsgericht Werkende Psychologen van het NIP

Voor verdere inlichtingen: email deodatus@cene.demon.nl

 

'Aanraken'

De eerste interactie na onze geboorte speelt zich af op het gebied van aanraking. Door de ervaringen die we daarmee hebben opgedaan, heeft deze vroege aanraking bijgedragen aan patronen van interactie met de 'ander'. Deze patronen vormen een blauwdruk van de manier waarop we gewend zijn ons te verhouden tot anderen... Dit betekent niet dat wij daar altijd op een bewust niveau weet van hebben.

Bij de verschillende aanrakingsoefeningen, die een meditatief element hebben, zul je jezelf verder leren kennen op een diepe laag `achter de woorden`.

In de workshop

Welk eigenbelang zit er bij aandacht voor een ander?

 

Voor verdere inlichtingen email deodatus@cene.demon.nl